Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf conform de annuleringsvoorwaarden. Een annulering per email wordt gezien als een schriftelijke annulering.
 2. Informatie: via www.goedkamp.nl digitaal beschikbare of fysiek aangereikte gegevens over het gebruik van de kampeerplaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het specifieke kampeerterrein van Stichting Goed Kamp.
 3. Kampeermiddel: tent, vouwwagen, 1-assige toercaravan of camper met een opbouw kleiner dan 7 meter i.v.m. brandveiligheidseisen.
 4. Kampeerplaats: een kampeerplaats beschikbaar  voor een kampeermiddel.
 5. Natuurkampeerkaart: Kaart die jaarlijks wordt uitgegeven door Stichting De Groene Koepel. De kaart is verkrijgbaar via de website van De Groene Koepel en bij alle aangesloten natuurkampeerterreinen. Deze kaart geeft het gezin van de recreant of het maximale aantal van 4 personen, inclusief de recreant zelf, toegang tot alle aangesloten natuurkampeerterreinen.
 6. Overeenkomst: tussen een recreant en Stichting Goed Kamp gesloten overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stichting Goed Kamp de reservering heeft bevestigd en/of wanneer de recreant gebruik maakt van een kampeerplaats op een Natuurkampeerterrein van Stichting Goed Kamp.
 7. Overeengekomen Kampeertarief: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de kampeerplaats en het gebruik van de voorzieningen, die in verband staan met het gebruik van de kampeerplaats en het gebruik van een parkeerplaats ZO.
 8. Recreant: degene die met Stichting Goed Kamp een overeenkomst inzake een kampeerplaats aangaat.
 9. Trekkersplek: Deze plekken zijn uitsluitend bedoeld voor gasten die te voet of per fiets komen. Een trekkersplek is beschikbaar voor maximaal 6 personen en maximaal voor de verblijfsduur van 1 nacht. 
 10. Beheerder:  is de gastheer of gastvrouw van het kampeerterrein en is vrijwel altijd op het terrein aanwezig. Mocht hij/zij om één of andere reden afwezig zijn dan vindt u daarover een mededeling bij het kantoor.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de kampeerplaatsen die door Stichting Goed Kamp worden aangeboden.
 2. De algemene voorwaarden zijn bindend voor zowel Stichting Goed Kamp als de recreant. De toepasselijkheid van andere dan deze algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
 3. De recreant draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die de recreant bezoeken en en/of bij de recreant verblijven de overeenkomst en de voorwaarden naleven.
 4. Het is niet toegestaan om met een camper of auto op het terrein te rijden, behalve bij aankomst en vertrek voor het plaatsen of ophalen van uw kampeermiddel.
 5. Tussen 23:00 en 7:00 is het stil. Het is dan niet toegestaan om met uw auto of camper het Natuurkampeerterrein op of af te rijden.
 6. De recreant dient de kampeerplaats op de vertrek dag voor 12.00 uur vrij te geven.
 7. De recreant dient in het bezit te zijn van een Natuurkampeerkaart.
 8. Recreanten mogen uitsluitend gebruik maken van radio, televisie of andere geluidsbronnen wanneer deze absoluut niet hinderlijk hoor‐ of zichtbaar zijn voor mederecreanten. Hierdoor wordt de rust op het Natuurkampeerterrein gewaarborgd.
 9. Het is niet toegestaan voor kinderen onder de 16 jaar zonder begeleiding van een meerderjarige te overnachten op één van de terreinen van stichting Goed Kamp.
 10. Op een kampeerplaats mag één hoofdkampeermiddel staan, zijnde een camper, caravan, vouwwagen of tent. Daarbij mag één bijzettentje geplaatst worden.
 11. Het maximale verblijf op een Natuurkampeerterrein is 27 nachten.
 12. Het is niet toegestaan het kampeermiddel ’s nachts onbemand te laten.
 13. Het is verplicht het kampeermiddel om na 8 nachten te verplaatsen, dan hebben de gasten die na u komen ook een mooie groene kampeerplaats
 14. Bij overtreding van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder, heeft de beheerder het recht de recreant en iedere andere gebruiker, terstond van het Natuurkampeerterrein te verwijderen, zonder dat restitutie van het kampeertarief of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Artikel 3. Reserveren

 1. Op de Natuurkampeerterreinen Ruigenhoek en Zegenoord is het mogelijk om online te reserveren.
 2. De reserveringskosten bedragen € 2,50.
 3. De recreant dient de digitaal ontvangen reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen zo spoedig mogelijk per e-mail meegedeeld te worden aan de beheerder van Zegenoord via emailadres: reserveringzegenoord@goedkamp.nl. Voor de Ruigenhoek via emailadres: reserveringruigenhoek@goedkamp.nl
 4. Indien de digitale bevestiging/factuur niet binnen 5 dagen in het bezit is van de recreant, dient de recreant contact op te nemen met de beheerder van het terrein via email.
 5. Bij het ontbreken van een juiste reserveringsbevestiging/factuur, kan de recreant geen aanspraak maken op de reservering.
 6. Stichting Goed Kamp behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen reserveringen te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingen worden uitsluitend in euro’s verricht.
 2. Voor alle reserveringen geldt: 30% aanbetalen via iDeal binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging 70% restant op het kampeerterrein bij vertrek. Reserveert men een weekend dan geldt 30% betaling vooraf en 70% bij aankomst.
 3. Wanneer recreant niet binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging de aanbetaling van 30% heeft verricht, behoudt Stichting Goed Kamp zich het recht voor om de reservering te annuleren.

Artikel 5. Wijzigingen reservering

 1. Een wijziging van de reservering dient tijdig kenbaar gemaakt te worden aan de beheerders van Stichting Goed kamp via het desbetreffende emailadres: reserveringzegenoord@goedkamp.nl of reserveringruigenhoek@goedkamp.nl
 2. Wijzigingen vooraf worden kosteloos verwerkt tot 1 week (7 dagen) vóór aankomst op het kampeerterrein.
 3. Bij het wijzigen van het gereserveerde verblijf vooraf en tijdens het verblijf geldt dat de verblijfsduur uitsluitend verlengd kan worden indien er beschikbaarheid is op het Natuurkampeerterrein.
 4. Bij het wijzigen van het gereserveerde verblijf geldt dat het aantal personen en overnachtingen uitsluitend verhoogd kan worden, indien er beschikbaarheid is op het Natuurkampeerterrein.

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden

 1. Niet verschenen: indien de recreant zonder nadere kennisgeving aan beheerder niet binnen 24 uur na de overeengekomen aankomst dag is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. Het volledige kampeertarief blijft staan en Stichting Goed Kamp kan de gereserveerde plaats weer vrijgeven. Deze termijn van 24 uur gaat in vanaf 12:00 uur op de afgesproken dag van aankomst.
 2. Annuleren van een reservering kan kosteloos tot 7 dagen voor de dag van aankomst.
 3. Bij annulering korter dan 7 dagen voor de geplande aankomst dag, vindt er geen restitutie plaats van de aanbetaling van 30%.

Artikel 7. Kampeertarief, kampeertariefwijzigingen en toeristenbelasting

 1. Het kampeertarief wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, die door Stichting Goed Kamp zijn vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website Stichting Goed Kamp.
 2. De genoemde kampeertarieven zijn exclusief toeristenbelasting. De te betalen toeristenbelasting is gelijk aan het door de betreffende gemeente waarin het Natuurkampeerterrein ligt, berekende tarief.
 3. Alle kampeertarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 8. Bezoekersreglement

 1. De Natuurkampeerterreinen bevinden zich midden in kwetsbare natuurgebieden. Hierdoor gelden er bijzondere regels ten aanzien van recreanten en bezoekers.Deze regels zijn te vinden op de website van de Stichting Natuurkampeerterrein: https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen-informatie/wat-is-een-natuurkampeerterrein.
 2. Voor bezoek geldt dat bezoek overdag en ’s avonds niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting van het aantal personen dat in het kampeermiddel verblijft. Het bezoek dient om 22.00 uur het terrein verlaten te hebben.
 3. Bezoekers die willen overnachten, dienen zich voor 18:00 uur in te schrijven bij de beheerder.
 4. Groepen kunnen overnachten op de Natuurkampeerterreinen van Stichting Goed Kamp. Dat is alleen mogelijk als het verblijf vooraf met de terreinbeheerder van het respectievelijke Natuurkampeerterrein schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 9. Vuurplaats, kampvuur en barbecue

 1. Het maken van een open vuur bij het kampeermiddel is niet toegestaan.
 2. Op beide natuurkampeerterreinen van Stichting Goed Kamp is een vuurplaats aanwezig. Deze vuurplaats mag alleen in overleg met de beheerder door de recreanten gebruikt worden.
 3. Het gebruik van een barbecue is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarige recreant.
  • De barbecue moet minimaal 30 cm boven de grond staan en geen brandplekken op de grond veroorzaken.
  • De barbecue mag niet worden aangestoken met licht ontvlambare vloeistoffen als benzine, spiritus, petroleum e.d.
  • In de nabijheid van de barbecue dient tenminste 20 liter water klaar te staan.
  • De barbecue dient alleen gebruikt te worden voor het bereiden van voedsel. Niet als stookplaats.
  • Na afloop moeten de nog smeulende resten met water worden uitgeblust en/of met een laag zand worden bedekt.
  • Bij perioden van droogte mag er geen kampvuur gestookt en/of gebarbecued worden. Dit wordt dan op het Natuurkampeerterrein door de beheerder aangegeven.

Artikel 10. Huisdieren

 1. Op de natuurkampeerterreinen van Stichting Goed Kamp zijn alleen hulphonden toegestaan.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De recreant is jegens Stichting Goed Kamp aansprakelijk voor schade en overlast die is veroorzaakt door zijn/haar doen of nalaten, dan wel dat van zijn/haar mederecreanten of bezoekers.
 2. Stichting Goed Kamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
  • diefstal, verlies, schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van haar Natuurkampeerterreinen, dan wel door het gebruik van de op de natuurkampeerterreinen aanwezige faciliteiten, dan wel ontstaan door het onklaar raken of buiten werking zijn van deze faciliteiten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Stichting Goed Kamp of één van haar medewerkers;.
  • schadeclaims voortvloeiend uit overlast veroorzaakt door derden;
  • de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;
  • andere dan letsel‐ en overlijdensschade, voor zover deze schade het bedrag van € 455.000,‐ per gebeurtenis te boven gaat.
 1. Kennelijke druk‐ en zetfouten binden Stichting Goed Kamp niet.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen Stichting Goed Kamp en de recreant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.